• KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ CÁCH LẬP TRÌNH VỚI JAVASCRIPT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TỪ META

  KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ CÁCH LẬP TRÌNH VỚI JAVASCRIPT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TỪ META

  🌸Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê học lập trình nhưng không có nhiều ngân sách. Khóa học lập trình online miễn phí với Javascript này dành cho bạn.

  🌸Khi tham gia khóa học này bạn sẽ nhận được:

  – Hướng dẫn chỉnh sửa mã để chạy mã Javascript

  – Xác định các khối xây dựng của Javascript

  – Liệt kê các lệnh cơ bản để làm việc với biến

  – So sánh các biến và viết mã lệnh điều kiện

  🥳Còn chần chơ gì nữa, hay tham gia khóa học ngay thôi nào

  🔥Thông tin chi tiết tại: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivolunteer.vn%2Fz%2F21690%3Ffbclid%3DIwAR08HWfczGUgfH63dS2G_0CknQ0R_398t8qJgDQNypWyuf6d6GGOpNEuDE4&h=AT1uKyg3Ot1VfFgfchdh47kkzjIN2E8CEtKtYpaT2C5_Nza8spBZ3bJ7j4hWIDGys1lFvuhpvwsK–5icLPDe7gdn7j45eYPA1a18TtS96ZjsSv0RwaZGBfv6-ZP_a4SphtXyTVmVE-bi5z4ue_j&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Ae1Vaq9KXQJSREd_ly-h0Y3z33Tyre0RWLxT9jvOHK9qG0V2sd_qpwLLvaPrj7EHWMqGdbBASvISB11mPvug1ge13S8JqeFjWlr6EAvhQqxd1RaguOCz7msWvDZxlekWFscz1N4ikWZuAoGzhXr70tkswWR9Kd1KeagyWfLl7yk7qcgOKJI7ATLuH2PhcnFY8EKLEdsTn