YIGF Vietnam
YIGF Vietnam

YIGF Vietnam

@yigfvietnam

Sáng kiến Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam (YIGF Việt Nam) hướng tới nâng cao nhận thức của giới trẻ Việt Nam về Quản trị Internet; khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực vào quá trình thảo luận giải pháp chính sách liên quan tới Internet

  • 0 Following
  • 40 Followers
  • 0 Posts