• Tổ chức Tình nguyện SJ Vietnam

    Tổ chức Tình nguyện SJ Vietnam

    SJ Vietnam là một tổ chức phi chính phủ kết nối các tình nguyện viên quốc tế và Việt Nam tham gia vào các dự án giúp đỡ cộng đồng khó khăn. Được thành lập vào năm 2004, tổ chức này đã đưa hơn 6000 tình nguyện viên đến khắp Việt Nam để hỗ trợ giáo dục và cải thiện đời sống cho trẻ em nghèo. SJ Vietnam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, và phát triển nông thôn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các tình nguyện viên phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn, và kỹ năng xã hội thông qua các dự án ngắn và dài hạn