• Em thấy dự án rất ý nghĩa và mong mọi người có thể giúp đỡ và cho em ý kiến để có thẻ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm...

    Em thấy dự án rất ý nghĩa và mong mọi người có thể giúp đỡ và cho em ý kiến để có thẻ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cho bản thân . Em mong dự án có thể phát triển thêm để nhiều người biết đến nhiều hơn và đánh giá các giá trị tích cực của dự án đi với mọi người