• ✨️[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA THÁI LAN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)]

  ✨️[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA THÁI LAN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)]

  🌼THÔNG TIN CHUNG

  🔹️Địa điểm: Thái Lan

  🔹️Trường đại học: AIT

  🔹️Giá trị học bổng: Được hỗ trợ tài chính đầy đủ

  🔹️Cấp độ: Thạc sĩ

  🌷His Majesty the King’s Scholarships for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Các ứng viên đủ điều kiện có thành tích đại học xuất sắc từ bất kỳ quốc gia châu Á nào trong bất kỳ chương trình học thuật nào

  🔹️Cơ sở áp dụng:

  ✔️Trường Kỹ thuật và Công nghệ (SET)

  ✔️Trường Quản lý (SOM)

  Her Majesty the Queen’s Scholarships for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Các ứng viên đủ điều kiện có thành tích đại học xuất sắc từ bất kỳ quốc gia châu Á nào trong các chương trình học thuật liên quan đến môi trường.

  🔹️Cơ sở áp dụng:

  ✔️Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển (SERD)

  ✔️Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Sinh viên có nguồn gốc đa dạng từ tất cả các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

  Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ở 6 quốc gia GMS, cụ thể là Campuchia, Nam Trung Quốc: các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan trong bất kỳ chương trình học thuật nào liên quan đến bốn lĩnh vực chủ đề

  ⚡️Lĩnh vực áp dụng học bổng:

  ▫️Phát triển cơ sở hạ tầng

  ▫️Công nghệ năng lượng

  ▫️Phát triển dầu khí và tài nguyên thiên nhiên, ▫️Kỹ thuật và quản lý môi trường

  ⚡️Giá trị học bổng

  ▫️Học phí

  ▫️Cơ sở lưu trú

  ▫️Chi phí sinh hoạt được cung cấp

  ▫️Học bổng dành cho sinh viên Thạc sĩ kéo dài trong 22 tháng

  ▫️Giá trị của Học bổng không ràng buộc cho mỗi sinh viên là khoảng 1,10 MB.

  ⚡️Yêu cầu chung cho ứng viên

  ▫️Có thành tích học tập xuất sắc trong chương trình đại học 4 năm từ một tổ chức được công nhận trong các lĩnh vực liên quan; Điểm trung bình cho bằng Cử nhân >= 3,5

  Học sinh phải có Chứng chỉ năng lực tức là IELTS 6.0 (Điểm tổng thể và viết) hoặc AIT EET >=6.0

  🔺️Hạn chót đăng ký: 28/02/2024

  👉Thông tin chi tiết:https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivolunteer.vn%2Fz%2F22642%3Ffbclid%3DIwAR1hoEdkm4kmtMB-bBsPFRPMbc7ia2dJESIXrtrszgZzfMFJN0jjYK8DYTE&h=AT26YCA-la0_x3qWEF25D2VBDQWBC6OdP4QvTk8ldsoTX9J40tyhpt9e_QDhynYt52kDln__Vl3WSvY7wyC-6POjbQOjSy7zms3yCByEySGaaqSsFXYh-y-INUR31Y5BI54s&__tn__=R]-R&c[0]=AT2mi_xGaUwIT0gt6p3QOcm04_eJRLcvcKYmZDn2nXfEhyKpQNQLFzK339d_GvUPssr78zQvtSbAmMwAlXNHBwaGE08ezFc9SCj-ClQvqx0nWuiE2VQZhDj8whheazV6fdCr6E39NZ-_mWeEEzPYZWBDXqfY_TSwD304WAK0sWmoccVeRomXO5RJzthf8jVtmYBJ8A