• IVolunteer đã mang đến cho mình những dự án tình nguyện một cách nhanh chóng. Nhờ có iVolunteer, qua các kênh truyền thông phương tiện mình có thể nhanh chóng...

    IVolunteer đã mang đến cho mình những dự án tình nguyện một cách nhanh chóng. Nhờ có iVolunteer, qua các kênh truyền thông phương tiện mình có thể nhanh chóng cập nhập những dự án tình nguyện, có những thông tin tuyển TNV một cách nhanh chóng nhất. Qua các dự án tình nguyện mình cảm thấy iVolunteer thật sự đã lan tỏa được nhiều thông điệp có ý nghĩa lớn.