Khoá Học

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Phân Tích Dữ Liệu Với Python

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Python là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời dành cho tác vụ phân tích dữ liệu (data analytics). Vì vậy, khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn những nền tảng cơ bản của phân tích dữ liệu, bao gồm những khía cạnh cốt lõi của lập trình Python.

Bên cạnh đó, khoá học sẽ thảo luận về những cơ hội có thể xuất hiện khi nghiên cứu về phân tích dữ liệu, bao gồm sự xác định của rủi ro tín dụng hay tiềm năng phát triển các loại thuốc mới. Sau khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ mở rộng sự hiểu biết của mình về những dạng chính của phân tích dữ liệu.

🔥 Mục tiêu khóa học:

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho bạn về những nền tảng của phân tích dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Python.

🔥 Nội dung khóa học: 2 phần

 • Giới thiệu về phân tích dữ liệu và những nền tảng của Python
 • Bài tập đánh giá khóa học

🔥 Kết quả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có khả năng

 • Định nghĩa về dữ liệu và tầm quan trọng của dữ liệu
 • Định nghĩa về phân tích và những dạng của nó
 • Giải thích vì sao phân tích dữ liệu rất quan trọng với với môi trường doanh nghiệp hiện đại
 • Giải thích mối quan hệ giữa thống kê, phân tích và khoa học dữ liệu
 • Mô tả những mức độ khác nhau của phân tích dữ liệu
 • Thảo luận về tại sao Python được sử dụng trong phân tích dữ liệu
 • Mô tả về cách tải Python và những nền tảng của lập trình Python
 • Giải thích về khái niệm trực quan hoá dữ liệu (data visualization)
 • Giải thích về cách đo lường xu hướng tập trung (central tendency) và độ phân tán (dispersion)
 • Mô tả về phương sai (variance) và độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation) của nhóm dữ liệu (grouped data)
 • Thảo luận về những dạng chính của phân tích dữ liệu
 • Giải thích cách dữ liệu có thể hỗ trợ trong việc thấu hiểu thị trường tiêu dùng
 • Mô tả cách sự đo lường xu hướng tập trung có thể thu thập thông tin về những vị trí cụ thể trong một nhóm số

🔥 Chi tiết khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Đơn vị cung cấp: NPTEL
 • Thời gian hoàn thành: 1.5 – 3 giờ
 • Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

Python is a great programming language for data analytics. This course introduces you to the basics and fundamentals of data analytics, including core aspects of python programming. 

The course covers such opportunities that arise by studying data analytics, including the determination of credit risks, and the development of new medicines. By the end of this course, you will have a great understanding of the major types of data analytics.

🔥 Course Objectives:

This free online course takes you through the fundamentals of data analytics with Python programming language.

🔥 Course Content: 2 modules

 • Introduction to Data Analytics and Python Fundamentals
 • Course Assessment

🔥 Course Outcome:

By the end of this course, you will be able to

 • Define data and its importance
 • Define analytics and its types
 • Explain why data analytics is important in today’s business environment
 • Describe the different levels of data analytics
 • Discuss why Python is used in data analytics
 • Describe how to install Python and the fundamentals of Python programming
 • Explain the concept of data visualization
 • Explain the measure of central tendency and dispersion
 • Describe variance and standard deviation of grouped data
 • Discuss the major types of data analytics
 • Explain how data helps in the understanding of the consumer market
 • Describe how the measure of central tendencies yield information about particular places of locations in a group of numbers

🔥 Course Detail:

 • Platform: Alison
 • Course Provider: NPTEL
 • Length: 1.5 – 3 hours
 • Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6880

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ